شماره حسابهای ستاد دیه استان جهت واریز کمکهای مردمی و خیرین
 
حساب جام ۲۳۱۴۸۹۰۳۲ قابل پرداخت در کلیه بانکهای ملت سراسر استان
حساب سیبا ۰۲۰۰۶۰۰۲۶۲۰۰۲ قابل پرداخت در کلیه بانک های ملی سراسر کشور
حساب ۱۰/۲۴۹۶۴۱۲/۲ بانک قرض الحسنه رسالت

تلفن : ۳۲۷۲۲۷۷۸ – ۳۲۷۲۲۲۵۶
آدرس : کرمان، بلوار جهاد نبش کوچه ۲۱ طبقه فوقانی ساختمان شماره ۱۷۸
۱۷۸

 

 

{rsform 3}