انتقال مددجویان جرائم غیر عمد زندان مرکزی به بازداشتگاه موقت کرمان

در راستای سیاستهای سازمان زندانها با حضور رئیس سازمان زندانهای کشور ، رئیس کل دادگستری و جمعی از مدیران اجرایی و قضایی استان بازداشتگاه موقت کرمان افتتاح شد.

با افتتاح بازداشتگاه موقت کرمان که بدست دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندانها انجام گرفت ظرف چند روز آینده کلیه زندانیان جرائم غیر عمدزندان مرکزی کرمان به این بازداشتگاه انتقال می یابند.

دکتر جهانگیر در آئین افتتاح این بازداشتگاه گفت : بازداشتگاه کرمان مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تامین منتهی به بازداشت آنها صادر شده است.

وی حداکثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار را 30 روز عنوان کرد و ادامه داد : متهمان پس از 30 روز اگر از بازداشتگاه آزاد نشوند به زندان منتقل خواهند شد.