بازدید بازرسین ستاد دیه کشور از بازداشتگاه موقت کرمان

بازرسین و کارشناسان ستاد دیه کشور از بازداشتگاه موقت کرمان دیدار نمودند.

این دیدار در معیت موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان و مهدی اختیار آبادی رئیس بازداشتگاه موقت کرمان انجام گرفت .

در این دیدارابتدا مهدی اختیار آبادی رئیس بازداشتگاه موقت ضمن آرائه گزارشی از نحوه نگهداری محکومین و بخش های مختلف و همچنین ارائه گزارشی از دستورالعمل های صادره بازداشتگاه به بازرسین محل نگهداری متهمین و محکومین را حیث حفظ کرامات انسانی خوب دانست .

در ادامه کارشناسان ستاد دیه با 47 مددجوی جرائم غیر عمد که در بازداشتگاه تحمل حبس می نمایند دیدار نمودند و از نزدیک وضعیت آنان را مورد بررسی قرار دادند .

مهدی محمدی کارشناس امور استانهای ستاد دیه کشور با تک تک مددجویان جرائم غیر عمد صحبت نموده و در خصوص دستورالعمل های صادره ستاد دیه به آنها توضیحاتی را دادند ایشان همچنین به محکومین مهریه گفتندبا توجه به دستورالعمل صادره جدید پیگیر اعسار خود بوده تا هرچه سریعتر از زندان آزاد شوند.