بازدید علی شمس بازرس مدیر عامل ستاد دیه کشور از ستاد دیه استان کرمان

علی شمس بازرس مدیر عامل ستاد دیه کشور از ستاد دیه استان بازدید نمود در این بازدید ابتدا علی شمس با پرسنل و بخش های مختلف ستاد دیه آشنا

گردید .سپس وی نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره ، کمیسیون تشخیص وام ، مصوبات هیئت مدیره ، گروه تحقیق و ارائه خدمات ستاد دیه استان به مددجویان جرائم غیر عمد را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

در ادامه آقای موسوی قوام در خصوص تشکیلات ستاد دیه استان اهم از هیئت امناء ، هیئت مدیره  بازرسین ، نیرو ها و کارکنان ستاد دیه استان توضیحاتی را به آقای شمس ارائه نمودند و در خصوص شرح وظایف گروه تحقیق و نحوه کار آن خواستار یک برنامه واحد و منسجم از سوی ستاد دیه کشور شدند .

همچنین آقای شمس از روند تشکیل پرونده مددجویان غیر عمد در شهرستانهای تابعه سوال نمودند که آقای موسوی قوام با بیان این موضوع که در هر زندان ستاد دیه یک نماینده دارد و به محض ورود محکومین جرائم غیر عمد به زندان طبق دستور العمل و شرایط ستاد دیه وضعیت وی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت داشتن شرایط ستاد دیه برای وی تشکیل پرونده داده و جهت کمک به ستاد دیه استان ارسال می گردد.

در پایان علی شمس بازرس مدیر عامل ستاد دیه کشور در نشست صمیمی با کارکنان ستاد دیه استان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آنان در جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به سوالات آنان پاسخ داده و نسبت به پیشنهادات پر سنل ستاد دیه قول مساعدت دادندکه موارد در جلسه ستاد دیه کشور مطرح گردد.