دیدار بازرسین ستاد دیه کشور با مدیر کل اداره زندانهای استان

مجید سرحدی و مهدی محمدی بازرسین ستاد دیه کشور که به منظور بررسی عملکرد ستاد دیه در استان حضور پیدا کرده بودند با علی ولی نیا مدیر کل اداره زندانها و نائب رئیس هیات مدیره ستاد دیه استان دیدار نمودند

در این دیدار ابتدا آقای موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان گزارشی را از نحوه عملکرد ستاد دیه در 2 سال گذشته به علی ولی نیا  مدیرکل اداره زندانها و نائب رئیس هیات مدیره ستاد دیه استان ارائه نمود.

سپس مجید سرحدی مدیر امور مالی ستاد دیه کشور گزارشی را از میزان پرداختی های ستاد دیه کشور به ستاد دیه استان در 2 سال گذشته و همچنین عملکرد مالی و تعهدات خیرین و جذب کمک های مردمی  ارائه نمودند .

در ادامه مهدی محمدی کارشناس امور استانهای ستاد دیه کشور گفت : طی بررسی های بعمل آمده از پرونده مددجویان جرائم غیر عمد که در 2 سال گذشته از زندانهای استان آزاد شده اند تکمیل مدارک پرونده خوب ارزیابی گردیده و تمامی پرداخت ها براساس شرایط آئین نامه ها و دستور العمل های صادره بوده است.

در پایان محمدی از زحمات مدیر عامل و پرسنل ستاد دیه استان تشکر نمود.