نشست مشترک مدیر عامل ستاد دیه استان با مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور

صبح روز گذشته شنبه مورخه 92/07/13 سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان با آقای مهندس جعفری مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور دیدار داشتند .

در این دیدار پرونده محکومین به پرداخت دیه در جرائم غیر عمد استان مورد بررسی قرار گرفت و زمینه آزادی تعداد 14 زندانی با پرداخت مبلغ 10/188/000/000 ریال از سطح زندانهای استان فراهم گردید.