آزادی 11 مددجوی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ دومیلیاردو نهصد و هفتاد هشت میلیون ریال

11 مددجوی جرائم غیر عمد با پرداخت دو میلیاردو نهصد هفتاد و هشت میلیون ریال از زندانهای استان آزاد شدند.

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد استان با اعلام این خبر گفت از کل مبلغ پرداختی : مبلغ 1/900/000/000 ریال توسط ستاد دیه مرکز ، مبلغ 510/000/000 ریال توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی ، مبلغ 100/000/000 ریال توسط ستاد دیه استان و مبلغ 468/000/000 ریال از طریق بانکهای عامل بصورت وام قرض الحسنه جهت آزادی این زندانیان پرداخت گردیده است.

وی در ادامه افزود : امیدواریم با همکاری ستاد دیه مرکز و صندوق تامین خسارتهای بدنی تعداد بیشتری از زندانیان جرائم غیر عمد از زندان های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده های خود بازگردند.