کمک 160 میلیون ریالی خیر زرندی در جهت آزادی زندانیان غیر عمد

خیر نیکوکار زرندی با پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال زمینه آزادی 5 زندانی جرائم غیر عمد را فراهم نمود.

در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان و به جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ، با پیگیری نماینده ستاد دیه و واحد مددکاری در اداره زندان زرند یک خیر نیکوکار زرندی با پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال زمینه آزادی تعداد 5 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد که بدلیل عجز از پرداخت مهریه و نفقه وبدهکار مالی در زندان تحمل حبس می نمایند فراهم نمود.

میزان بدهی این پنج زندانی بیش از دویست میلیون ریال بوده است که با تلاش نماینده و مددکار ستاد دیه در زندان زرند بیش از مبلغ چهل میلیون ریال از شکات تخفیف بدهی و گذشت اخذ گردیده است و مابقی مبلغ توسط این خیرنیکوکار به شکات پرداخت گردیده قابل ذکر است افراد مذکور فاقد هر گونه سابقه محکومیت کیفری در زندانبوده و مراتب نیازمندی و آبرومندی آنان توسط گروه تحقیق و واحد مددکاری زندان زرند تائید شده است.