آزادی 4 زندانی جرائم غیر عمد توسط خیر کرمانی

خیرکرمانی در آستانه سال نو با اقدامی خداپسندانه و پرداخت مبلغ 000/000/110 ریال زمینه آزادی 4 نفرزندانی جرائم غیرعمد را فراهم نمود.
از این چهار زندانی جرائم غیر عمد یک نفر خانم و 3 نفر دیگر مرد می باشد که به جرم عدم پرداخت دیه و بدهکار مالی در زندان تحمل حبس می نمودند .
امید است در آستانه بهار طبیعت، بهار عشق شاهد اینگونه اقدامهای خداپسندانه از سوی مردم نوع دوست دیار کریمان باشیم .