آزادی 48 مددجوی جرائم غیر عمد از ابتدای سال جاری

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان در نهمین جلسه هیئت مدیره ستاد دیه که با حضور مسئولین و خیرین شاخص بنام شهرستان کرمان برگزار شد گفت : از ابتدای سال جاری تعداد 48 مددجوی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ پانزده میلیاردو هشتصد و شصت میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال از سطح زندانهای استان آزاد شده اند.

وی گفت : از این تعداد 8 نفر با پرداخت مبلغ 375/000/000 ریال کمک ستاد دیه استان ، 9 نفر با پرداخت مبلغ 1/880/000/000 ریال کمک ستاد دیه کشور، 14 نفر با پرداخت مبلغ 11/395/150/000 ریال کمک صندوق مستقل تامین خسارتهای بدنی ، 8 نفر با پرداخت مبلغ 2/210/000/000 ریال اعتبارات قرض الحسنه دولتی بصورت وام و 9 نفر هم بدون پرداخت هیچ گونه وجهی با اخذ رضایت شاکی از زندان آزاد شده اند.

موسوی قوام در ادامه بیان داشت : از ابتدای سال جاری تعداد 9 کمیسیون تشخیص وام مطرح شده که با تلاش مددکاران و نمایندگان ستاد دیه در سطح زندانهای استان بیش از مبلغ چهل ونه میلیاردو هفتصد و چهل میلیون ریال از شکات پرونده ها تخفیف بدهی و گذشت اخذ گردیده است .

وی یادآور شد این مبلغ در سال گذشته (93) بیش از یکصد و هشتاد میلیارد ریال بوده که در سفر اخیر بازرسین و کارشناسان ستاد دیه کشور به استان مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.