کمک 500 میلیون ریالی مدیریت امور شعب بانک رفاه به ستاد دیه استان

 مبلغ 500 میلیون ریال توسط مدیریت امور شعب بانک رفاه استان جهت آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمدبه ستاد دیه استان اهداء گردید.

آقای عسکری مدیریت امور شعب بانک رفاه استان بهمراه آقای موسوی مدیر اعتبارات بانک رفاه در دفتر ستاد دیه استان حضور پیدا کرده و ضمن دیدار با مدیر عامل ستاد دیه  تعهد بانک رفاه را در جشن گلریزان (کرمان)به مبلغ 500 میلیون ریال جهت آزاد سازی زندانیان نیازمند و آبرومندجرائم غیر عمدی به حساب ستاد دیه استان واریز نمودند.

در این دیدار صمیمانه آقای موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و عملکرد ستاد دیه استان اظهار داشت امیدواریم تا پایان سال زندانیان جرائم غیر عمد که از سالهای قبل در زندان تحمل حبس می نمایند از زندان آزاد گردند.