آزادی 7 زندانی جرائم غیر عمد به مناسبت با ولادت سعادت حضرت معصومه (س)

سید حجت الله موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان خبر از فراهم شدن زمینه آزادی 7زندانی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ3 میلیاردو 244 میلیون ریال داد.

وی گفت : این تعداد از مددجویان غیر عمد به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) اززندان آزاد می شوند .

موسوی قوام بیان داشت : کل مبلغ بدهی این مددجویان که همگی بدهکار مالی می باشند بیش از 12 میلیاردو 56 میلیون ریال است که مبلغ 8 میلیاردو 180 میلیون ریال از شکات آنان رضایت و تخفیف بدهی اخذ گردیده همچنین مبلغ 431 میلیون ریال را  مددجویان و خانوادهایشان تامین کرده در نهایت با پرداخت مبلغ 3 میلیاردو 244 میلیون ریال از زندان آزاد می شوند .

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در ادامه اظهار داشت : تعداد 5 نفر از این مددجویان مربوط به زندان کرمان و 2 نفر آنان مربوط به زندان جیرفت می باشند که در مجموع کل از نظر جنسیت یک نفر زن و مابقی مرد هستند .

موسوی قوام در پایان گفت : متاسفانه آمار ورود زندانیان جرائم غیر عمد به سطح زندانها رو به افزایش است خصوصاً در محکومین به پرداخت مهریه و بدهکاران مالی که نیاز به یک پیشگیری و فرهنگ سازی در این زمینه می باشد که مهمترین راه پیشگیری آشنایی افراد جامعه به قوانین و مقررات می باشدچه بسا تعداد زیادی از محکومین جرائم غیر عمد که وارد زندان می شوند بدلیل عدم آشنایی به قوانین و مقررات جامعه گرفتار زندان شده اند پس این نیاز در سطح جامعه احساس می شود تمامی افراد بالغ حداقل آشنایی با قوانین را داشته باشند که خدای نکرده بصورت ناخواسته وارد زندان نشوند.