آمار عملکرد و فعالیتهای ستاد دیه استان کرمان تا تاریخ 12/4/90

1-    تشکیل 1جلسه هیئت مدیره ستاد دیه استان با 10 مصوبه .
2-    تشکیل 8 کمیسیون تشخیص وام و مطرح شدن 129 فقره پرونده  مددجویان واجد الشرایط .
3-     آزادی تعداد 108نفر مددجوی واجد الشرایط جرائم غیر عمدی جمعاً با پرداخت مبلغ  000/500/251/12 ریال  به شرح ذیل اعلام می گردد.
4-    آزادی تعداد 37نفر باپرداخت مبلغ 000/500/383/1 ریال از محل کمکهای خیرین.
5-    آزادی تعداد4 نفر  با پرداخت مبلغ  000/500/687/1 ریال از محل اعتبارات صندوق مستقل تامین خسارتهای بدنی.
6-    آزادی تعداد 20 نفر با پرداخت مبلغ 000/000/457/3 ریال تسهیلات قرض الحسنه از محل اعتبارات بانکهای عامل .
7-    آزادی تعداد 18 نفر با پرداخت مبلغ 000/500/258/5 ریال از محل کمکهای ویژه ستاد دیه کشور.
8-    آزادی تعداد 8 نفر با پرداخت مبلغ 000/000/465 ریال از محل اعتبارات وزارت دادگستری .
9-     آزادی تعداد 21 نفر با اخذ رضایت شاکی و بدون پرداخت وجه.
10-     مذاکره با شکات 80 نفر از مددجویان وتخفیف بدهی به مبلغ  503/329/265/23 ریال.
11-    توان پرداخت مددجو 65 نفر با مبلغ 959/456/883/3 ریال

تعداد 79 فقره پرونده به ستاد دیه کشوردر 8 مرحله ارسال گردیده که تعداد 67 فقره پرونده به مبلغ 000/000/629/9 ریال پرداخت گردیده است .
تعداد23 نفر مددجو  مشترکاً توسط بانک تجارت و ستاد دیه مرکزو استان آزاد می شوند مبلغ  بانک تجارت000/000/500/3 ریال  ومبلغ 000/000/590/4 ریال توسط ستاد دیه کشورو ستاد دیه استان