۲۰ درصد موتورسواران قانون را رعايت مي کنند

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ گفت: امروز بيش از 300 نفر از موتورسيكلت‌سواران تهراني با قرائت و امضاي ميثاق‌نامه‌اي بر رعايت حقوق شهروندي و رعايت قوانين و مقررات تاکيد کردند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سردار “حسين رحيمي” در حاشيه مراسم ميثاق موتورسواران قانونمند شهر تهران با مجريان قانون اظهارداشت: موتورسيكلت‌سواران متخلف در شهر تهران كه داراي گواهينامه رسمي و پلاك هاي معتبر هستند در كنترل‌هاي پليس راهنمايي و رانندگي به جاي انتقال موتورسيكلت به پاركينگ در دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت شركت مي‌كنند و ميثاق‌نامه‌اي بين پليس و موتورسيكلت‌سواران امضا مي‌شود.
وي با بيان اينکه برچسبي با عنوان «ايمن برانيم تا سالم بمانيم» بر روي موتورسيكلت اين افراد چسبانده مي‌شود، گفت: موتورسواران آموزش ديده، نمايندگان پليس در ميان شهروندان و مروج قانونگرايي خواهند بود.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي از موتورسيکلت سواران به عنوان بخش عمده اي از مصدومان و مجروحان تصادفات نام برد و افزود: با توجه به بي‌انضباطي‌هاي ترافيكي كه توسط موتورسيكلت‌سواران در سطح شهر انجام مي‌دهند، طرح مزبور به اجرا در آمد.
سردار رحيمي تصريح کرد: در صورتي كه موتورسيكلت‌سواران بعد از طي دوره آموزشي دوباره مرتكب تخلفات راهنمايي و رانندگي شوند با برخورد جدي پليس راهنمايي و رانندگي روبرو خواهند شد.
اين مقام مسوول با اشاره به تردد سه ميليون موتورسيکلت در سطح شهر تهران خاطرنشان کرد: كمتر از 20 درصد موتورسواران، مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت مي كنند.
وي، ساماندهي موتورسيکلت سواران و برخورد با تخلفات آنان را يکي از مطالبات عمده شهروندان تهراني اعلام کرد و گفت: پليس راهنمايي و رانندگي به اين نتيجه رسيده كه به جاي برخورد قهر آميز با متخلفان با برخورد فرهنگي، توأم با آموزش، يادآوري و بازآموزي قوانين بپردازد.
سردار رحيمي گفت: در اين طرح روزانه 400 موتورسيكلت سوار آموزش خواهند ديد و ميثاق‌نامه را امضا خواهند كرد.
گفتني است، صبح امروز بيش از 300 نفر از موتورسيكلت‌سواران تهراني با قرائت ميثاق‌نامه‌اي مبني بر رعايت حقوق شهروندي و رعايت قوانين و مقررات، اين ميثاق‌نامه را امضا كردند. 20 درصد موتورسواران قانون را رعايت مي کنند

موتورسيکلت سواران تهراني ميثاق نامه امضاء کردند

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ گفت: امروز بيش از 300 نفر از موتورسيكلت‌سواران تهراني با قرائت و امضاي ميثاق‌نامه‌اي بر رعايت حقوق شهروندي و رعايت قوانين و مقررات تاکيد کردند.
 سردار “حسين رحيمي” در حاشيه مراسم ميثاق موتورسواران قانونمند شهر تهران با مجريان قانون اظهارداشت: موتورسيكلت‌سواران متخلف در شهر تهران كه داراي گواهينامه رسمي و پلاك هاي معتبر هستند در كنترل‌هاي پليس راهنمايي و رانندگي به جاي انتقال موتورسيكلت به پاركينگ در دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت شركت مي‌كنند و ميثاق‌نامه‌اي بين پليس و موتورسيكلت‌سواران امضا مي‌شود.
وي با بيان اينکه برچسبي با عنوان «ايمن برانيم تا سالم بمانيم» بر روي موتورسيكلت اين افراد چسبانده مي‌شود، گفت: موتورسواران آموزش ديده، نمايندگان پليس در ميان شهروندان و مروج قانونگرايي خواهند بود.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي از موتورسيکلت سواران به عنوان بخش عمده اي از مصدومان و مجروحان تصادفات نام برد و افزود: با توجه به بي‌انضباطي‌هاي ترافيكي كه توسط موتورسيكلت‌سواران در سطح شهر انجام مي‌دهند، طرح مزبور به اجرا در آمد.
سردار رحيمي تصريح کرد: در صورتي كه موتورسيكلت‌سواران بعد از طي دوره آموزشي دوباره مرتكب تخلفات راهنمايي و رانندگي شوند با برخورد جدي پليس راهنمايي و رانندگي روبرو خواهند شد.
اين مقام مسوول با اشاره به تردد سه ميليون موتورسيکلت در سطح شهر تهران خاطرنشان کرد: كمتر از 20 درصد موتورسواران، مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت مي كنند.
وي، ساماندهي موتورسيکلت سواران و برخورد با تخلفات آنان را يکي از مطالبات عمده شهروندان تهراني اعلام کرد و گفت: پليس راهنمايي و رانندگي به اين نتيجه رسيده كه به جاي برخورد قهر آميز با متخلفان با برخورد فرهنگي، توأم با آموزش، يادآوري و بازآموزي قوانين بپردازد.
سردار رحيمي گفت: در اين طرح روزانه 400 موتورسيكلت سوار آموزش خواهند ديد و ميثاق‌نامه را امضا خواهند كرد.
گفتني است، صبح امروز بيش از 300 نفر از موتورسيكلت‌سواران تهراني با قرائت ميثاق‌نامه‌اي مبني بر رعايت حقوق شهروندي و رعايت قوانين و مقررات، اين ميثاق‌نامه را امضا كردند.