برگزاری سومین گردهمایی مدیران عامل ستاد های دیه در اصفهان

سومین گرهمایی مدیران عامل ستادهای دیه در روزهای یازدهم و دوازدهم آبانماه در استان اصفهان برگزار گردید.
این گردهمایی راس ساعت 8 صبح روز یازدهم آبانماه با پیام خوشامد گویی و سخنرانی آقای اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشورآغاز گردید .
سپس مدیران عامل در قالب چهار کار گروه تخصصی (امورهماهنگی استانها، امور مالی، آمار و عملکردو روابط عمومی) تقسیم بندی شده و با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.