مقدمات آزادي 31 زنداني جرايم غيرعمد به مناسبت عيد فطر فراهم شد

مديرعامل ستاد ديه استان كرمان با اشاره به ايجاد زمينه آزادي 31 زنداني جرايم غيرعمد استان به مناسبت عيد فطر گفت
 از مجموع اين افراد شش نفر از طريق دريافت وام قرض الحسنه از محل اعتبارات دولتي آزاد خواهند شد.
وي عنوان كرد: ميزان اعتبارات دولتي اختصاص يافته براي آزادي اين افراد بيش از 38 ميليون ريال است.
وي ادامه داد: براي آزادي 31 زنداني جرايم غيرعمد در استان كرمان هشت ميليارد و 971 ميليون و 422 هزار و 497 ريال گذشت شاكي را داشته ايم.
وي يادآور شد: حدود پنج ميليارد و 837 ميليون ريال نيز از سوي ستاد ديه استان كرمان و مركز براي آزادي 31 زنداني جرايم غيرعمد استان اختصاص يافته است.
موسوي قوام اظهارداشت: تعدادي از اين افراد نيز توانايي پرداخت 205 ميليون و 831 هزار و 479 ريال را داشته اند.