نرخ دیه در سال جدید

نرخ دیه در سال 1391 مبلغ نهصدو چهل و پنج میلیون ریال تعیین گردید
طی نامه رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه به جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری در خصوص تعیین میزان نرخ دیه در سال 91 مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون ریال برای ماههای غیر حرام و مبلغ یک میلیارد و دویست و شصت میلیون ریال برای ماههای حرام تعیین گردید که از ابتدای سال 91 لازم اجراء می باشد.