عملکرد ستاد دیه استان کرمان

مبلغ (ریال)    تعداد (نفر)    عنوان
 4/786/000/000    28    آزادی از طریق اعتبارات دولتی
6/507/000/000    87    آزادی ازمحل کمک های خیرین
 8/576/846/440    36    آزادی از طریق صندوق خسارت
———————–    173    آزادی با اخذ رضایت شاکی
19/896/846/440    324    جمع کل

عملکرد ستاد دیه استان کرمان از ابتدای سال 89 تا تاریخ 15/9/89

مبلغ (ریال)    تعداد (نفر)    عنوان
 8/083/732/537    41    گذشت شاکی
 3/481/651/666    38    نوان پرداخت مددجو

     اعتبارات دولتی
مبلغ (ریال)    تعداد (نفر)    عنوان
 11/706/000/000    74    معرفی شدگان به بانک
 7/290/000/000    40    وام گیرندگان
 3/999/000/000    34    باقی مانده وام گیرندگان

تامورخه 7/7/89 در 13 مرحله  تعداد 61 پرونده به صندوق خسارت معرفی گردیده به مبلغ 440/830/286/15 ریال که تعداد36 پرونده پرداخت گردیده است به مبلغ  8/576/846/440 ریال.